สพฐ. ชื่นชม ศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ขานรับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สร้างคุณภาพการศึกษาทุกพื้นที่

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมให้โอวาทและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาพบปะให้กำลังใจและมอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และนางรวิภัทร  เหล่าคุ้ม หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน และคณะทำงาน จำนวน 25 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 

ในโอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สู่การปฏิบัติงานด้านการนิเทศการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการนิเทศการศึกษา เช่น ด้านการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการอ่าน การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและประชาธิปไตย รวมถึงด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เป็นบทบาทสำคัญของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องมีการสร้างความเข้าใจ ร่วมวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบายสำคัญ ผ่านกระบวนการนิเทศ ช่วยเหลือ แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมถึงการพัฒนาการนิเทศเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ของครูที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนร่วมกัน

จากนั้น นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มาพบปะและให้กำลังใจศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกล่าวว่า ศึกษานิเทศก์เป็นบุคคลสำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเป็นฟันเฟืองข้อต่อที่สำคัญ ที่จะช่วยแนะนำ ส่งเสริม เติมเต็มในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยเขตพื้นที่การศึกษาที่มีศึกษานิเทศก์ที่เข้มแข็งจะเกิดการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ จึงขอเป็นกำลังใจให้ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน ทุกเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ที่ได้ทำงานอย่างแข็งขันในการเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และเป็นกําลังหลักของเขตพื้นที่ ในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนกลาง กับพื้นที่ และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้บริหารและครูในการยกระดับคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้าน ขอบคุณในความทุ่มเทและการทำงานหนักของทุกท่าน เราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป ตัวดิฉันเองในการทำงานทุกๆ วันก็จะหยิบผลผลิตของพวกเราทุกคนมาเป็นแรงใจแรงผลักดันที่ดี ได้มองเห็นว่าพวกเราทำหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่เต็มกำลัง เพื่อความสำเร็จในภาพใหญ่ระดับประเทศ และเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนด้วย

ทั้งนี้ การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและมีแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่ มีแผนการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกระบวนการนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่และของเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคของการนิเทศ และการขับเคลื่อนงานนิเทศในบทบาท หน้าที่ของการเป็นผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่เติมเต็ม เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติอีกหลายกิจกรรม อาทิ การบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศ การอภิปราย/เสวนาของตัวแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์รุ่นพี่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ การประสานแผนการพัฒนาคุณภาพงานด้านวิชาการของสำนักใน สพฐ. (สวก. สทศ. และ สนก.) การฝึกปฏิบัติและระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการนิเทศในระดับเขตพื้นที่และระดับเครือข่ายการนิเทศ และนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศฯ การร่วมแลกเปลี่ยน ทบทวนบทบาทภารกิจผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศ เพื่อหนุนเสริมภารกิจการนิเทศการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในหลายประเด็น ได้แก่ “การพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (ว PA) ของศึกษานิเทศก์” โดย ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)” โดยผู้แทนของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) “การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการนิเทศ การพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์” โดย ศน.อานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี และคณะ และ “การนำเสนอแผนการพัฒนางานนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดย ศน.รวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.