ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งานการเงิน บัญชี และพัสดุ เข้าร่วมอบรมจำนวน 620 คน โดยมีนางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การสร้างความตระหนักและรับรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการคลัง และการควบคุมภายใน แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินในงวดปี 2566 และประเด็นการติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อสังเกตการตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2565 ในการนี้ ผู้บริหารการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 15 ร่วมพิธีเปิดการอบรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Cr.ภาพ : นายวัชรเศรษฐ์ เทพศาสตรา