สพท.เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของโรงเรียน โดย นางกุลิสราพ์ บุญทับ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมทั้งสิ้น จำนวน 624 คน (ประกอบด้วย สพม.เชียงใหม่ จำนวน 88 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 18 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 150 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 88 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 175 คน สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 100 คน สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 5 คน) เรื่อง สร้างความตระหนักและรับรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินการคลัง และการควบคุมภายใน เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสถานศึกษา (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) เรื่อง แนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในงวดปี 2566 การตรวจสอบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ค่าเช่าบ้าน และประเด็นการติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต การตรวจสอบรายงานการเงิน ปี 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่