++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่ +++

^^^^วันนี้  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติพบปะและให้โอวาทกับผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   จำนวน 15  อัตรา   กล่าวตอนหนึ่งว่าครูนอกจากจะต้องสอนเด็กในด้านวิชาการแล้ว ควรจะต้องถ่ายทอดสรรพสิ่งทั้งทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กด้วย

+++++นอกจากนี้ จะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนจะมีคติพจน์ประจำโรงเรียนที่แตกต่างกัน แต่มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือ เพื่อให้เด็กมีความรู้และคุณธรรมจิรยธรรม ดังนั้น จึงหวังว่าคุณครูทุกท่านจะช่วยกันสร้างเด็กเพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ สร้างเด็กเพื่อให้เด็กเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติ จึงฝากคุณครูทุกท่านประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบ (Role Model) ที่ยั่งยืน หรือเป็นไอดอลแก่เด็ก ๆ โดยให้มีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะนอกจากเราจะเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นข้าราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มีเกียรติยศและศักดิ์ศรีแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติงานด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู อันเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สังคมคาดหวังในการพัฒนาความรู้และคุณธรรมของผู้เรียนเพื่อเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1 ++ ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน