สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดการฝึกทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน แนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน แนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำ ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุตรี เขต ๒ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายชัยวัฒน์ พรแสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี กล่าวต้อนรับ การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนที่ ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และฝึกทักษะความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี