Coaching Team  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา  รอง ผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา ก่อนประเมินสัมฤทธิผลฯ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยส.ต.ท.จรัญ  ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต     นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  (Coaching Team)ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ผู้รับการประเมินฯ  ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา 15 ราย และผอ.สถานศึกษา 51 ราย  รวม 66 ราย   ก่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) ในระยะเวลา 1 ปี   รวมทั้งเป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. กำหนด