สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้เข้าประชุมดังนี้ นางจันจิรา ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ นางสาวพุทธชาด ทองหยวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารหรือครูโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน จำนวน 16 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งหมด 24 คน ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1