สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2567

ภายในการประชุม นายธีรัตน์ บางเพชร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้บรรยาย เรื่อง แนวทางติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตร แก่โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice ) ในด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ระดับ สพฐ. และมอบเกียรติบัตร จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 2. โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 3. โรงเรียนบ้านขามป้อม 4. โรงเรียนบ้านหนองศาลา ที่ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ภายใต้แนวคิด “72 พรรษา มหาราชา นักเรียนไทยสุขภาพดี ด้วยวิถีจิตอาสา” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทองเตชธัมฺโม