การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา” ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมกับ HCEC และ บริษัท MAC Education

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ รักษาราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา” ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง (ศูนย์ HCEC นำร่อง) และบริษัท MAC Education ตามนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำเนียง พีรานนท์ อาคาร ๕ เฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๗ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง โดยมี ดร.วิไลวรรณ เสาร์อินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประสานงานขับเคลื่อนโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนและการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในชั้นเรียนสู่สมรรถนะผู้เรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดฯ จำนวน ๑๑๘ คน