สพป.ระนอง ขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” จัดกิจกรรมแนะแนว ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียน และการแนะแนว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียนและการแนะแนว โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมบรรยายพิเศษ และนายก้องภูมิ เจริญราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวรายงานการจัดการจัดกิจกรรม

กิจกรรมแนะแนว สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการศึกษาโดยเน้นให้ผู้เรียน “เรียนดี มีความสุข” และกำหนดแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยการพัฒนาระบบการแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ให้เป็นรูปธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนวการชี้แนะแนวทาง (Coaching) และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอ จึงได้จัดกิจกรรมแนะแนว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพจิตนักเรียนและการแนะแนว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนตามความสนใจ ความถนัดของแต่ละบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง ตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีภูมิคุ้มกันและสุขภาวะที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย ครอบคลุม 3 ขอบข่าย คือ การศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม

สำหรับเป้าหมายในการจัดกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนกงาง โรงเรียนบ้านขจัดภัย โรงเรียนบ้านหาดทรายดำ โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านหินช้าง และโรงเรียนวัดหาดส้มแป้น รวมทั้งสิ้น 90 คน คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง วิทยาลัยเทคนิคระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โรงเรียนสตรีระนอง และนางสาวพัดชา ช่วยปลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา