สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ 0-NET ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  นางพรทิพย์ นุกูลกิจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ 0-NET ระดับสนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) โดยมีนายศราวุธ  เตียวสร้างตระกูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบดิจิทัล(Digital Testing)  ให้เป็นมาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบและข้อกำหนดของสำนักงานทดสอบทางการศึกษา ผู้เข้ารับการประชุม ประกอบด้วยหัวหน้าสนามสอบ เจ้าหน้าประจำสนามสอบ เจ้าหน้าที่ระบบห้องสอบและคณะกรรมการดำเนินการของศูนย์ประสานงานการจัดสอบ รวมทั้งสิ้นจำนวน  101 คน  ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค.จังหวัดพังงา