สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเสียงพิณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ได้ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาฬสินธ์ุ โดยมีรองศาสตราจารย์สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ เป็นประธานการประชุม มีวาระสำคัญ เช่น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ที่ยื่นย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่กรณีคืนถิ่น การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนการใช้ตำแหน่งว่างที่ได้รับการจัดสรรจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้น