การประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมแจ้งการขับเคลื่อนนโยบาย/ข้อราชการ และบริหารจัดการศึกษาของกลุ่ม/หน่วย ในการประชุมสัมมนา ผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการประชุมสัมมนาฯ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู นางสุมน ไชยเสนีย์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะ ชี้แจง ฝึกปฏิบัติ และนำเสนอการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นฯ นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) สพฐ. และนโยบายกระทรวง ศธ. ผอ.เขตธนาคารออมสินเขตตรัง และคณะ ให้ความรู้ เรื่อง การบริหารเงินและการบริหารจัดการหนี้ ณ ห้องประชุมภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง