สพป.กระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเสวนาชาวการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กกระบี่ ดี เก่ง สุข

                //////วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-11.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ถนนอุตรกิจ อำเภอเมืองกระบี่  นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกิจกรรมประชุมเสวนาชาวการศึกษา เพื่อพัฒนาเด็กกระบี่ ดี เก่ง สุข เพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน  และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดกระบี่   พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักเรียนในสังกัด สพป.กระบี่   ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ พร้อมคณะ  ผู้บริหาร หรือผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาของ สพป.กระบี่  คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.กระบี่ รวมถึงคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.กระบี่ ประธานอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.กระบี่ ทั้ง 19 เครือข่าย ซึ่งการจัดประชุมเสวนาดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นโดยหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ เป็นเจ้าภาพเวียนกันไป โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นหน่วยงานทางการศึกษาลำดับที่ 7 ที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้
                นายอนุวรรตน์  โหมดพริ้ง กล่าวว่า การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในปัจจุบัน การพูดคุยประสานงานเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ และมีความจำเป็น  ก่อนจะมีหนังสือราชการแจ้งถึงหน่วยงานต่าง ๆ   เพราะในปัจจุบันโซเชียลมีผลให้มีแต่สังคมก้มหน้า ขาดการพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานของเด็กนักเรียนในหลายมิติเกี่ยวกับการศึกษา ในยุคปัจจุบันคนเก่งมีมากมาย  สิ่งที่หน่วยงานทางการศึกษาจะต้องสร้างคือคนดี การปลูกฝังเด็กให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  สร้างความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก เน้นรู้รักสามัคคี  ที่ทุกคนต้องปลูกฝังให้เด็กพัฒนาและก้าวสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ