สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 และมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ นางเตือนใจ รักษาพงศ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ(นายวุฒิพงษ์ อินทิแสง ผู้แทน ก.ค.ศ. ผ่านระบบออนไลน์) มีผู้ประชุมดังนี้ 1.นายสันติ รุ่งสมัย ผู้แทน กศจ. 2.นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 3.นายธีรพงษ์ ธัญญะรักษ์ ปลัดอำเภอเมืองราชบุรี 4.นายประยงค์ ศรีสันเทียะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย 5.นายประยงค์ ยงค์อำนวย ผู้แทนครู 6.นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 7.นางบุษบา ฤทธิสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 8.นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น 9.นายสมัคร โสระมรรค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 10.นางปนิดา สะอาดยวง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 17 คน ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1