ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียน

นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  มอบหมายให้ นางสุวิชา  ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท.เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา

นายสุชิต  ชมภูวงศ์  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสุวิชา ทรงประโคน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาของสถานศึกษา ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๗  จำนวน ๑๑  แห่ง เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้ โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ , โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา , โรงเรียนบ้านพระครูน้อย , โรงเรียนบ้านหนองปรือ , โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น , โรงเรียนบ้านสวายจีก , โรงเรียนบ้านถาวร , โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล , โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง , โรงเรียนบ้านโคกระกา และโรงเรียนบ้านดอนใหญ่