สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่   ปฐมนิเทศผู้เที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย ได้แก่  นางสาวน้ำฟ้า หมื่นบุญตัน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม   และนายเอื้ออังกูร  ชำนาญ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่