ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยีก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวหน้า น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพสู่สากล” ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการ และศักยภาพด้านอื่นๆ ตามความถนัดและความสนใจ รวมถึงเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และโรงเรียนต่อสาธารณชน จากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น ประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการห้องเรียนพิเศษ กิจกรรมกาดหมั้ว ครัวละอ่อน และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ภายในโรงเรียน