สพฐ. แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2567

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายวินัย รอดจ่าย รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นประธานในการแถลงข่าวผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง รองประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินฯ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. นายณัฐกร วุฒิชัยพรกุล อุปนายกฝ่ายในประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณสวนวันครู หน้าอาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการกระจายหนังสือดี มีคุณภาพ และสารประโยชน์สู่สาธารณชนให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้วาดภาพประกอบ  และบุคคลทั่วไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการผลิตหนังสือ เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญที่จะผลิตหนังสือดี มีคุณค่า มีสารประโยชน์ รวมทั้งพัฒนารูปแบบและเนื้อหาสาระให้น่าสนใจ ทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีหนังสืออ่านที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 เป็นการประกวดหนังสือที่ตีพิมพ์โฆษณาเป็นเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ในปีนี้มีผู้ประพันธ์ ผู้จัดพิมพ์ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมส่งหนังสือประกวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 338 เรื่อง จากสำนักพิมพ์กว่า 90 แห่ง แยกเป็นกลุ่มหนังสือต่างๆ  ได้แก่ หนังสือสารคดี หนังสือนวนิยาย หนังสือกวีนิพนธ์ หนังสือรวมเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ และหนังสือสวยงาม  

การพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานกรรมการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายวินัย รอดจ่าย และนางสุกัญญา งามบรรจง เป็นรองประธานกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นกรรมการ และนายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผลการพิจารณาตัดสินหนังสือให้ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2567 มีหนังสือได้รับรางวัล 56 เรื่อง แยกเป็น รางวัลดีเด่น 14 เรื่อง  รางวัลชมเชย 42 เรื่อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลดีเด่น  14  เรื่อง ดังนี้

หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน

1) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

2) ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ
เรื่อง กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม

ประพันธ์โดย กุสุมา  รักษมณี ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3) ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ

เรื่อง คู่มือนำชม 33 พระอารามหลวงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ประพันธ์โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ ;

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เมืองโบราณ(ในนามบริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด)

– หนังสือนวนิยาย เรื่อง หากน้ำตายังคิดถึงก้อนเมฆ

ประพันธ์โดย ศิริ  มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

หนังสือกวีนิพนธ์  เรื่อง  ท่ามกลางวิถีโลกพลิกผัน 

ประพันธ์โดย วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เรืองอรุณ

หนังสือรวมเรื่องสั้น  เรื่อง  DIVINE  BEING ไม่ใช่มนุษย์ และตัวตนอื่นๆ 

ประพันธ์โดย จิดานันท์  เหลืองเพียรสมุท ;
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน ในเครือบริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี  เรื่อง  เจ้าชายน้อยกับเพื่อนใหม่ในล้านนา

ประพันธ์โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์  ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี มี 2 ประเภท

1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง เรื่องเล่าชาวชะนี

ประพันธ์โดย จริยา บรอคเคลแมน และจันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ ;

จัดพิมพ์โดย NSTDA Shop สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2) ประเภทสารคดี เรื่อง เมื่อมะลิผลิบาน

ประพันธ์โดย ผศ. สุทัศน์ ปาละมะ ;

จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท

1) ประเภทบันเทิงคดี เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป 

ประพันธ์โดยวงเวลา ; จัดพิมพ์โดย ภารวี  ชีวพันธุศรี

2) ประเภทสารคดี เรื่อง ปาด นักรายงานอากาศประจำบ้าน

ประพันธ์โดย ศาตพจี (สาด พะ จี)  รินสุวรรณ ;

จัดพิมพ์โดย Artbook

3) ประเภทบทร้อยกรอง ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล    

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภท

1) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี)  
ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล      

2) การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป (อายุ 12 ปีขึ้นไป) 
เรื่อง เบบี้ ONE MORE TIME  

ประพันธ์โดย วัฒนา เพ็ชรสุวรรณ์;  จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

3) การ์ตูนปกิณกะเชิงสร้างสรรค์ 
เรื่อง ชุดการ์ตูนเล่มละบาป : แลกชีวิต/ฤทธิ์โจรบู๊/ชู้ไร้อันดับ/ลับ ลวง ใจ/เมาให้ลืม 

ประพันธ์โดย นิพนธ์ นิค ;  จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท

1) ประเภททั่วไป เรื่อง เทวรูปา : ประติมานวิทยาฮินดูจากประติมากรรมชิ้นเอกในศิลปะอินเดีย    

ประพันธ์โดย  ศาสตราจารย์ ดร. เชษฐ์  ติงสัญชลี ;

จัดพิมพ์โดย ทีมงาน What The Book Publishing

2) ประเภทสำหรับเด็ก  เรื่อง  ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย

รวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

รางวัลชมเชย  42 เรื่อง ดังนี้

หนังสือสารคดี มี 3 ด้าน

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มีรางวัลชมเชย  3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

1) เข้าใจ…แล้วไปต่อ

ประพันธ์โดย นพ. ธิติพันธ์ ธานีรัตน์  ;
จัดพิมพ์โดย โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

2) ภูมิทัศน์ภายในอาคาร

ประพันธ์โดย  ปารณ ชาตกุล ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3) สัตว์ทะเลไทยใกล้สูญพันธุ์

ประพันธ์โดย ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์

ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และชีวประวัติ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

1) เครื่องเคลือบดินเผาประดับในศิลปกรรมล้านนา

ประพันธ์โดย ฐาปกรณ์ เครือระยา ; จัดพิมพ์โดย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(อพ. สธ.-มจ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

2) พุทธศิลป์ล้านนา: รูปแบบ แนวคิด และการวิเคราะห์

ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี 

3) โลก/สลับ/สี

ประพันธ์โดย ชนินทร์ ชมะโชติ ; จัดพิมพ์โดย บริษัทวิริยะธุรกิจ จำกัด (สำนักพิมพ์สารคดี)

ด้านการท่องเที่ยว อาหาร ฯลฯ มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

1) เราไม่ได้ไปคีร์กีซสถานกันทุกวัน

ประพันธ์โดย พลอยอาภา ชุณหะนันทน์ ;

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

2) 25 HOW TO อยู่กับ คนออทิสติก อย่างเข้าใจ

ประพันธ์โดย สุรเชษฐ์ ฆังนิมิตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ไรเตอร์โซล

หนังสือนวนิยาย มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

1) กาสักอังก์ฆาต

ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา ; จัดพิมพ์โดย บริษัท 13357 จำกัด      

2) แก่นไม้หอม

ประพันธ์โดย กิ่งฉัตร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ลูกองุ่น

3) ออกลายงิ้ว

ประพันธ์โดย แพทริก เหล่า ; จัดพิมพ์โดย บริษัทเป็นหนึ่งสำนักพิมพ์ จำกัด

หนังสือกวีนิพนธ์ มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง)  ได้แก่

1) จักรวาลในชานเรือน

ประพันธ์โดย รังสิมันต์ จุลหริก ; จัดพิมพ์โดย  สมโชค จุลหริก

2) มังกรคาบแก้ว

ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

3) รมณีย์แห่งชีวิต

ประพันธ์โดย นภาลัย สุวรรณธาดา ; จัดพิมพ์โดย  มหาวิทยาลัยรังสิต

หนังสือรวมเรื่องสั้น มีรางวัลชมเชย  3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

1) คอลลาจบรรเลง

ประพันธ์โดย แพรพลอย วนัช ;  จัดพิมพ์โดย  วรรณวนัช เตชะศิลป์เจริญ

2) ท่านกัปตันและเรื่องเล่าของคนอื่นๆ

ประพันธ์โดย ศิริวร แก้วกาญจน์ ; จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์

3) หรือเราถูกเลือกให้แหลกสลาย

ประพันธ์โดย ศิริ มะลิแย้ม ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) ชื่นใจ ผลไม้ไทยอร่อยจัง

ประพันธ์โดย  ทิพย์วรรณ แสวงศรี ;

จัดพิมพ์โดย  บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

2) ร้องเป็นเล่นสนุก บทร้องเล่นเด็กไทย

รวบรวมโดย พี่มู ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน

3) หมู หมู

ประพันธ์โดย ครูชีวัน ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-11 ปี มี 2 ประเภท

ประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) กาลครั้งหนึ่ง ณ กาลาปากอส

ประพันธ์โดย ปองพล อดิเรกสาร ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด

2) ชวนเล่นรอบดอยตุง

ประพันธ์โดย พี่หมีขาว ; จัดพิมพ์โดย มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) ก๊อบแก๊บกับเพ็ตตี้

ประพันธ์โดย แมวอมยิ้ม ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

2) เที่ยวป่าพาเพลิน

ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3) พายล่องท่องเพลิน

ประพันธ์โดย พี่หมี แห่งป่าใหญ่ ; จัดพิมพ์โดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท

ประเภทบันเทิงคดี มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) แค่สนิทกับตัวเองให้เป็น

ประพันธ์โดย  คิดมาก ; จัดพิมพ์โดย springbooks ในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

2) เรื่องของ ป้อง

ประพันธ์โดย กอบสินธุ์ กล่อมปัญญา ; จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สีน้ำ

ประเภทสารคดี มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) ปีสุดท้ายระหว่างพ่อกับลูกชาย

ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา, ณภัทร สัตยุตม์ และถนอม เกตุเอม ;

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 13357 จำกัด

2) วิถีเรือ สู้เพื่อฝัน บึ้ด..จ้ำ..บึ้ด

ประพันธ์โดย ฤทธิฤต อัคริยานนท์ ; จัดพิมพ์โดย แป้นพิมพ์ พับลิชชิ่ง

3) A LONG WAY TO GO ไปในทางที่ไม่รู้

ประพันธ์โดย ภาริอร วัชรศิริ ;
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บัน ในเครือ บจก. บันลือ พับลิเคชั่นส์

ประเภทบทร้อยกรอง มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่ 

1) ภูริทัตชาดก

ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย สุปาณี พัดทอง

2) เมธาวาที

ประพันธ์โดย เมธาวี ก้านแก้ว ; จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

3) อนันตราสวามิภักดิ์

ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย ดร. เพชรยุพา บูรณสิริจรุงรัฐ

หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ มี 3 ประเภท

ประเภทสำหรับเด็ก (อายุ 6 – 11 ปี) มีรางวัลชมเชย 1 เรื่อง

1) เรื่องผีๆ รอบโลก: ผีอินโดนีเซีย 

ประพันธ์โดย  ทองปราย สตูดิโอ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ประเภททั่วไป (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง  (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

1) การ์ตูนประวัติศาสตร์ สุโขทัย เมืองมรดกโลก

ประพันธ์โดย นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ ;

จัดพิมพ์โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

2) จิตตะ X เลมี่ กับภารกิจแห่งโลกเมต้าเวิร์ส

ประพันธ์โดย สุธารส เนินปลอด ; จัดพิมพ์โดย บริษัท สกาแล็บ จำกัด

3) LIFE of TRY ชีวิตต่าย ขายหัวเราะ

ประพันธ์โดย ต่าย ; จัดพิมพ์โดย บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

ประเภทปกิณกะ (ปะ-กิน-นะ-กะ) เชิงสร้างสรรค์ ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล

หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท

ประเภททั่วไป มีรางวัลชมเชย 2 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

1) แผนที่ประเทศไทย 77 จังหวัด: ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว

ประพันธ์โดย สิริรัตน์  ยิ้มเจริญ และ พรเพ็ญ ครูรัตนานุวัฒน์ ; จัดพิมพ์โดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

2) วัดปทุมวนาราม

ประพันธ์โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, กรรชิต  จิตระทาน และรองศาสตรจารย์กวีไกร ศรีหิรัญ  ; จัดพิมพ์โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประเภทสำหรับเด็ก มีรางวัลชมเชย 3 เรื่อง (เรียงตามลำดับอักษรชื่อเรื่อง) ได้แก่

1) ชื่นใจ  ผลไม้ไทยอร่อยจัง

ประพันธ์โดย  ทิพย์วรรณ แสวงศรี ;

จัดพิมพ์โดย บริษัท คัง ซวน วัฒนธรรมและการศึกษา (ไทยแลนด์) จำกัด

2) เมืองดินดี

ประพันธ์โดย  แมวอมยิ้ม ;
จัดพิมพ์โดย โครงการ นิทานวิทยาศาสตร์น่ารู้ สู่หัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

3) หนูรอบรู้ ชวนเพื่อนดูบ้านของสัตว์

ประพันธ์โดย นันทวัน วาตะ ;
จัดพิมพ์โดย Amarin Kids ในเครือ บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 22 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นำผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่นเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร