สพป.พัทลุง เขต 2 อบรมพัฒนาครู “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”สพป.พัทลุง เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น. นางสาวปวิชญา  สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานการอบรมพัฒนาครู “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” พร้อมด้วย บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพด้านการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสม       และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ครูและบุคลากร         ทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ     ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2