กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ — ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตรวจสภาพอาคารเรียน ๐๑๗ ที่ขอรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ พ.จ.อ.เศวต อวยจินดา ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนางสาวจันทร์จิรา แป้นบัว ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวจิราพร เกษสมุทร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนายศิโรจน์ เล็กเส็ง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน ลงตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ก่อนการรื้อถอน ณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน นายนายสัชฌุกร ตันติธนวรพงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ลงตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ณ โรงเรียนคลองบางกระบือ

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และนางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่โรงเรียนคลองบางกระบือ เพื่อตรวจสภาพอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน จึงเห็นควรดำเนินการทำเรื่องรื้อถอนตามระเบียบต่อไป นางสาวนาถลดา มนต์ทอง ผอ.โรงเรียนคลองบางกระบือ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงพื้นที่โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผอ.โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ และคณะครู ในการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ลงตรวจเยี่ยมพบปะนักเรียน และติดตามโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ ลงตรวจเยี่ยมและพบปะนักเรียนโรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ พร้อมเยี่ยมชมโรงอาหาร ตรวจสอบคุณภาพของอาหาร และซักถามการดำเนินการของโครงการอาหารกลางวันนักเรียน พบว่าโรงเรียนได้จัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารเอง โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารในแต่ละวัน เพื่อให้ปริมาณนักเรียนได้รับประทาน อาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นางสาวสุกัญญา มันตาดิลก ผอ.โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ และคณะครู ให้การต้อนรับ