กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เข้ารับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.”

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ และนางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” (OBEC Morning News) เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

การประชุมกำหนดแนวทางโครงการมหกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางโครงการมหกรรมกีฬา “สานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

มหกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ บางเกมส์ นี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ มีสุขภาพแข็งแรงและตื่นตัวให้ความสนใจในการเล่นกีฬา รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียบวินัย ความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกา อยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุขและสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มโรงเรียน

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีมติที่สำคัญ ดังนี้…

อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๓ ราย

อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) จำนวน ๙ ราย

อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ ไปต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖๓ ราย

อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (การย้ายกรณีพิเศษ) ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ราย

อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ สาขาวิชาเอก จำนวน ๕ อัตรา

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ อัตรา

ลงตรวจสภาพอาคารบ้านพักครู โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงตรวจสอบสภาพอาคารบ้านพักครูจำนวน ๓ หลัง ณ โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ผนังผุพัง เสาผุกร่อน บันไดทรุดเอียง ไม่เหมาะกับการที่จะพักอาศัย ซึ่งเกรงว่าจะเกิดอันตราย เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย จึงเห็นควรดำเนินการรื้อถอนให้ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ นายธีรพัชญ์ ศรีนาเครือธนัต ผอ.โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ และคณะครู ให้การต้อนรับ