สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ครั้งที่ 3/2567 ผ่านระบบ e-Meeting โดยใช้โปรแกรม Line Meeting ณ ห้องประชุมกู่คำ โดยนายเดช ศิรินาม ประธานใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุมและดร.นภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยองค์คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการประชุมวาระเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ และวาระอื่นๆ เช่น วาระเรื่องการย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น (TMS) และวาระขออนุมัติการกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อใช้ในการย้าย เป็นต้น