สพป.ระยอง เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๑๗ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒” เพื่อให้ครูนำเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะทางการอ่านและเขียน ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๙ คน โดยมี นางปัทมา สาธุ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระยอง เขต ๒ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒