การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ครั้งที่ 2 /2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567  นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ ผอ.สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จัดการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 /2567 โดย นายประชาคม จันทรชิต ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประชุมพร้อมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้มีวาระการประชุมเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคล จำนวน  9 วาระ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมธราดล สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร