ดร.บรรเจิดฯประธานเปิดงาน Open House วันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House วันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ปีการศึกษา 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานของตนเอง โดยจะเน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี