สพป.ราชบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งจังหวัดราชบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน “โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” อันเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี รู้เท่าทันต่อภัยรอบตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ยาเสพติด” ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นดำเนินการมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดพื้นฟู อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี