สพป.เชียงใหม่ เขต 1 นำเสนอ วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

>>วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ ดร.วัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนำเสนอ วิพากษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อนำเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา
>>โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 โรงเรียนและรุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 17 โรงเรียน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสามารถดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา ต่อไป

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ