กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.06 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน  ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทักษะทางวิชาการ ภายใต้การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ประจำปี 2566 โดยมีโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อแสดงผลการปฏิบัติงาน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปฏิบัติงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ของครู และผู้เกี่ยวข้อง ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามพระประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน ในประเด็นเกี่ยวกับ “เด็กดี ยุค 4.0” และนำผลงานมาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวพรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมคณะนักเรียนเฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ได้พระราชทานเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่น 4 ประเภท จำนวน 57 คน จากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพ กิจกรรมเขียนเรียงความภาษาไทย กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และกิจกรรมโครงงานและงานประดิษฐ์ พร้อมทั้งพระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร นับอยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ด้วยเหตุที่สภาพความเป็นอยู่ขาดแคลน ไม่พรั่งพร้อมเหมือนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เจริญ เด็กและเยาวชนเหล่านี้เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษา มีจำนวนมากที่มีศักยภาพสูง สามารถศึกษาเล่าเรียนได้ถึงในระดับสูง และเมื่อจบการศึกษา ได้ใช้วิชาความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ตน แก่ครอบครัว แก่เพื่อนมนุษย์ ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นของตน เป็นผู้มีคุณค่าต่อสังคม โดยนิทรรศการนี้ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในตัวเองของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้รับการส่งเสริม ชี้แนะ ด้วยความเอาใจใส่ และความปรารถนาดี ก็สามารถมีสติปัญญาความสามารถ มีทักษะด้านต่างๆ ไม่แพ้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เจริญ

จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการแสดงผลงานทักษะวิชาการของนักเรียน อาทิ ผลงานภาพวาดของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียงความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และโครงงานประดิษฐ์ ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ นับเป็นการแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียนสำหรับนำไปพัฒนาศักยภาพ และทักษะในด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์และการใช้ภาษา ตลอดจนการสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต