สพป.กระบี่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  สังกัด สพป.กระบี่ จำนวน 1 ตำแหน่ง  

          /////นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567  ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 1 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  มีผู้เข้าสอบ จำนวน 31 คน ขาดสอบ 4 คน การดำเนินการสรรหาฯ โดยการสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม  ไม่มีปัญหาอุปสรรค ไม่พบเห็นการทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้น      นายสมชาติ ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ไปเมื่อวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มาสมัครจำนวนทั้งสิ้น 35 คน  และในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยวิธีการสอบคัดเลือกวิชาความรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง    และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567  ทำการสอบวิชาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการสรรหาฯ จะประกาศผล  ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และทางเว็ปไซต์ www.krabiarea.go.th  ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อยตามลำดับ   โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567  บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เมื่อพ้นกำหนดการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาฯ รายใดยังไม่ได้รับการว่าจ้างให้บัญชีเป็นอันถูกยกเลิก