สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ One Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกานตพงศ์ สุทธิประภา รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ One Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยโรงเรียนวัดบุนนาคร่วมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านภาษาให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนระดับชั้นประถศึกษาปีที่ ๓-๖ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๓๙ คน จากทั้งหมด ๑๑ โรงเรียน ได้แก่ ๑) โรงเรียนวัดบุนนาค ๒) โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ ๓) โรงเรียนบ้านสองสลึง ๔) โรงเรียนวัดชากมะกรูด ๕) โรงเรียนวัดพลงไสว ๖) โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง ๗) โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย ๘) โรงเรียนวัดคลองชากพง ๙) โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ๑๐) โรงเรียนวัดสมอโพรง ๑๑) โรงเรียนวัดเขากะโดน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดระยอง นายจรูญ เที่ยงชัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากโดน น่ายบุญธรรม บุญมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและนักเรียนที่ทำกิจกรรมในครั้งนี้ รวมถึงมีนักเรียนต่างชาติ AFS เข้าร่วมกิจกรรม และยังได้รับความอนุคราะห์จากโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยและโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา นำครูภาษาอังกฤษและนักเรียนเข้ามาช่วยจัดกิจกรรม พร้อมนี้ชาวชุมชนวัดบุนนาคให้ความช่วยเหลือดูแลเรื่องอาหาร ถือเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเยาวชนของชาติและสนองนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ