เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญ สพฐ. (ส่วนกลาง)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมีคณะทำงานจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. พร้อมคณะฯ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต พบว่าสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย มีมาตรการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างดี โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน 2,204 คน มีผู้มาเข้าสอบ 1,308 คน คิดเป็นร้อยละ 59.35 ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย จึงได้จัดสอบในห้องสอบพิเศษ แยกออกไปจากห้องสอบปกติ และมีเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะที่พูดคุยทักทายกับผู้ที่มารอเข้าสอบ เลขาธิการ กพฐ. ก็ได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าสอบในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ได้เปิดสอบคัดเลือกใน 13 สายงาน รวม 82 อัตรา แบ่งเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (9 อัตรา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (8 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (11 อัตรา) นิติกรปฏิบัติการ (6 อัตรา) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (1 อัตรา) และตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (16 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (12 อัตรา) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (4 อัตรา) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน (2 อัตรา) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (3 อัตรา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (6 อัตรา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (1 อัตรา) โดยการสอบวันนี้เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ต่อไป