สพป.เลย ๒ จัดวิ่งการกุศล”วิ่งเพื่อน้องเลย ๒ ก๋อ”

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดวิ่งการกุศล ” วิ่งเพื่อน้องเลย ๒ ก๋อ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย ได้สุขภาพที่ดี ส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมลดภาวะของโรค ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กนักเรียน เยาวชนให้มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนำสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดโครงการ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กว่า ๙๐๐ คน