Zoom Meeting การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัล

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสองทางในการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ICT ของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสองทางในการสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้และมีแนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน (มณีรัตน์ ปักโคทานัง : ภาพ)