สพม.เชียงใหม่ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รอง ผอ.สพม.เชียงใหม่ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางสาวบัณฑิตา น้ำแก้ว วิชาเอกเกษตรกรรม โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

2. นางสาวลลิตา ใจนวล วิชาเอก วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสันกำแพง

3. นางสาววรานิษฐ์ เรืองดิลกทวีสิน วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

4. นายกวีศิลป์ ลาวจันทร์ วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

5. นายพรชัย สะกะแฮ วิชาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา โรงเรียนแม่แตง

โอกาสนี้ ได้ให้โอวาท ขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน ปรับเปลี่ยนตนเองตามบริบทในแต่ละพื้นที่ มีจิตอาสา มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่ สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคม ต่อจากนั้น นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป