โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 และกล่าวคุณูปการของโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมต่อคณะกรรมการประเมิน โดยมี นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมการประเมินสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมร่มฟ้าดารารัศมิ์ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่