โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”อบรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายกรวินย์ ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” มอบหมายให้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยมีวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดสตูล เรือนจำจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นวิทยากรเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE มาให้ความรู้ และ ให้ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับเยาวชน เพื่อให้สมาชิกปรับเปลี่ยนค่านิยม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดียิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว : งาน ปชส. โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา”