ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ประปา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติฯ ความเหมาะสมและลำดับความสำคัญ

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา พิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ โดยมี นายอรรถพล  ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณา