กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ และได้ทำการต้อนรับ นางสาวยุจิรา โรจน์ทอง ที่บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เข้าร่วมเพื่อเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม ๔๓ ฉบับพระราชทาน พร้อมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล./๕๗-ข โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวแววมณี จิตต์อารี ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร ๒๑๒ ล./๕๗-ข โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) จากการตรวจสอบพบว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาและอุปสรรค การเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงศ์ ผอ.โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก