สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธีระยุทธ อุ่นวิเศษ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบนโยบาย และจุดเน้นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และพิจารณาแนวทางการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้ตอบสนองนโยบาย ลดภาระการประเมินของสถานศึกษา “OBEC Share Together” มุ่งสู่องค์กรแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ประธานเครือข่ายการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒