สพป.กระบี่  รับรายงานตัวครูผู้ช่วย  ประจำปี 2566  จากบัญชี สพท.อื่น  จำนวน 4 สาขาวิชาเอก 16  อัตรา   

วันที่ 26  กุมภาพันธ์   2567   ที่ห้องประชุมปูดำ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   
นายสมชาติ  ไกรแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาทครูบรรจุใหม่   ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่     ประจำปี 2566  จากบัญชีเขตพื้นที่การศึกษาอื่น   จำนวน 4 สาขาวิชาเอก  16 อัตรา   ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์  11  อัตรา    วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีสากล  2 อัตรา   วิชาเอกเกษตร 1 อัตรา    และวิชาเอกพลศึกษาว2 อัตรา       หลังจากนั้น  ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ร่วมพบปะพูดคุยให้ข้อคิดในการทำงานกับครูบรรจุใหม่ และนางญาณีศมน  ทวีทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ชี้แจงการเขียนบันทึกประวัติใน ก.ค.ศ.16  พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

นายสมชาติ   ไกรแก้ว  กล่าววให้โอวาทว่า   ครูเป็นอาชีพที่มีจรรยาบรรณ  และเป็นที่ยกย่องของสังคม ดังนั้น การครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครูจึงเป็นสิ่งสำคัญ  และครูจะต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง คือ ต้องเป็นคนที่มีวินัย พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ   รวมถึงมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ชมรม หรือสมาคมต่าง ๆ เป็นต้น มีความรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ประพฤติตนเป็นแบบอนย่างที่ดีทั้งกาย วาจา และจิตใจ  ไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศิษย์และผู้รับบริการ ผู้ปกครอง สังคม และชุมชน  รวมถึงการให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค ไม่เรียกรับผลประโยชน์  มีจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมประกอบวิชาชีพ  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดคุณธรรมและความสามัคคี  และมีจรรยาบรรณต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม ยึดมั่นในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นพระประมุข