สพฐ. พัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รักษาการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 โดยมี นางสาวปัทมา เทียนเนียม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบภายในจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด อาทิ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การควบคุมการปฏิบัติงานและการตรวจสอบรายงานการเงินในระบบ New GFMIS Thai แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ที่เป็นหน่วยงานย่อย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีระบบ New GFMIS Thai ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรม ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อไป