ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2566

วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT : National  Test) ชั้น ป. 3 ปีการศึกษา 2566   ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถพื้นฐาน  2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์  เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลของผู้เรียน นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพต่อไป  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านซับชมภู  โรงเรียนสหประชาสรรร โรงเรียนบ้านเจาทอง โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยาและโรงเรียนบ้านท่านข่อย และมอบหมายให้รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ศูนย์   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม  ณ สนามสอบ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 อำเภอ เป็นไปตามคู่มือการประเมินฯ  เพื่อความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ