ประชุมหารือการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมหารือการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการดำเนินการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้มีความชัดเจนถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมหารือการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันหารือถึงแนวทางการดำเนินการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้มีความชัดเจนถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาสามารถในการดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการจัดระเบียบวินัยทางการเงินให้เหมาะสมกับรายได้ โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรที่รับผิดชอบ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ – ๔ , สพม.บุรีรัมย์ ร่วมประชุมหารือฯ