โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวัฒโนทัย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ดร.ผานิตย์ มีสุนทร ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ค.ต.ป.ประจำกระทรวงศึกษาธิการ) ประจำปีงบประมาณ 2567 และนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับ ประธานและคณะกรรมการฯ โอกาสนี้ ดร.ปิยะณัฐ กันธา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนา PISA หลังจากนั้น นางสาวนภาวัลย์ ประวัง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำเสนอการรายงานการวิจัยตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล

ในการนี้ คณะกรรมการได้แสดงความชื่นชม รวมทั้งให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าประชุม ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ