สพป.ยะลา เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการสอบวัดความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566