สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ณ ห้องประชุมเกียรติยศ “รัก ศรัทธา การศึกษา” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ ข้อราชการที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับจากการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ขอให้นำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการดำเนินชีวิต หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้จ่ายอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผลในการใช้จ่ายตามความจำเป็น เหมาะสมกับรายได้ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มีระเบียบวินัยการเงินการคลัง มีความรอบรู้ รอบคอบ ไม่ประมาท มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต มีความเป็นครู มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปกป้อง คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน มีความเมตตา มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความสำรวม ทั้งการกระทำและวาจา ขยัน หมั่นเพียร มีความอดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นผู้เสียสละ จิตอาสา ดูแลเอาใจใส่มีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของลูกศิษย์ รู้จักหน้าที่ ครูมีหน้าที่อบรมสั่งสอนบ่มเพาะให้ลูกศิษย์เป็นคนดีของสังคม เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต