สพป.ราชบุรี เขต 1 จัดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เวลา 09.00 น. โดย ดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

การจัดการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการสนับสนุนการขยายผลและนำร่องกรอบมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (Fundamental School Quality Levels: FSQL) ระยะที่ 2 มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดใน SFQL ด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดและวิธีการสังเกตการจัดการเรียนรู้ พร้อมกันนี้จะมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียน

(ช่วงเช้า)วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กรอบมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของโรงเรียน (SFQL) ด้านภาวะผู้นำและผลลัพธ์การเรียนรู้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฎิรัตน์ พิมลศรี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร โกมารทัต ผู้เข้าอบรมคือ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 161 โรงเรียน

(ช่วงบ่าย)เวลา 13.30 น. การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบมาตรฐานขั้นพื้นฐานวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง SFQL ด้านคุณภาพครูและการจัดการเรียนรู้ – หลักการและแนวปฎิบัติในถ่ายทำคลิปวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไสว ฟักขาว 2. อาจารย์ ดร.สุดคนึง นฤพนธ์จิรกุล ผู้เข้าอบรมคือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด จำนวน 161 โรงเรียน

ณ หอปักษาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1