สพม.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับนักเรียน ศูนย์ HCEC โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มอบหมายให้ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล นางพัชรินทร์ กันวะนา นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ และนายนราศักดิ์ ไชยเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ A1-A2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และให้กำลังใจ นางสาวธัญชนก คำวินิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ นายศักดิ์ชัย สถานเดิม และนางสาวจุฑามาศ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในการทดสอบภาษาอังกฤษให้สำเร็จด้วยดี