สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9 และประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  19 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์  สพลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน   ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9  ผ่านระบบ  Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ นำสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ หลังจากนั้น ประชุมทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อปรึกษาหารือ  แจ้งข้อราชการและข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว ต่าง ๆ ตลอดจน ติดตาม การขับเคลื่อน นโยบาย จุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ สพฐ.  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1  “เป็นองค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”